Medezeggenschap

Als student zijn er wel eens problemen waar je tegenaan loopt. Een docent die slecht Engels praat, een cijfer in Osiris dat niet klopt, een te hoge werkdruk bij een bepaald vak en nog wel meer. Wanneer je dit soort problemen tegenkomt, kun je dit doorgeven aan studenten in de medezeggenschap die dit oplossen. Hieronder vind je een overzicht van medezeggenschapsorganen die voor studenten Sociologie van belang zijn.

Opleidingscommissie Sociologie
Voor die studenten die zich graag inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, studentenbelangen te vertegenwoordigen of die zich wel eens afvragen wat er zoal achter de schermen gebeurt omtrent het onderwijsprogramma, examens, roostering etc., is de opleidingscommissie (OLC) zeker een aanrader!

De OLC heeft als adviserend medezeggenschapsorgaan het voornaamste doel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en vertegenwoordigt hierbij zowel de studenten als de universiteit. Hiervoor adviseert de OLC gevraagd én ongevraagd over alle zaken met betrekking tot onderwijs. Elke opleiding heeft zijn eigen OLC, waarin studenten én docenten plaatsnemen. Docentleden worden op facultair niveau gekozen voor een periode van twee jaar, studentleden worden voor één jaar ‘gekozen’ door studenten van de eigen opleiding (alleen indien er méér aanmeldingen zijn dan zetels). Er wordt enig onderscheid gemaakt tussen leden die de Bachelor vertegenwoordigen en zij die dat doen voor de Master, hoewel de officiële vergaderingen, die om de zes weken plaatsvinden, altijd gezamenlijk zullen zijn. Daarnaast zijn er vergaderingen voor alle OLC’s van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) met de Facultaire Studentenraad (FSR).

Taken van de OLC zijn, onder andere:
– Adviseren over de onderwijs- en examenregeling (OER), zoals het opleidingsprogramma,  studielast, tentamens, roostering, regels en toelatingseisen, studielast etc.
– Jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de OER.
– Advies uitbrengen aan onderwijsdirecteur en decaan over allerlei studiegerelateerde zaken
– Bepalen welke vakken we dit jaar geëvalueerd willen zien worden
– Bespreken vakevaluaties, opstellen adviezen over verbeteringen in bijvoorbeeld vakinhoud,    tentamens, verspreiding studielast etc.

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, suggesties voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs of wil je zélf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van de opleidingscommissie? Je kunt ons hiervoor altijd persoonlijk aanspreken; verder zijn wij natuurlijk bereikbaar per email: olcsociologie.ru@gmail.com ,via Brightspace , via Google Forms, via onze Instagram: olcsociologie.ru en via onze Facebook-pagina

Studentleden ’22-‘23 Bachelor: Hagar Dunk, Jelle Kamphuis en Danker Wijnands

Studentleden ’22-’23 Master: Willem Houtman, Susan Weghorst en Sanne van Zanten

Facultaire Studentenraad: Faculteit Sociale Wetenschappen
Op facultair niveau worden de belangen van de sociologiestudenten vertegenwoordigd door de Facultaire Studentenraad (FSR). Door in overleg te gaan met medewerkers, docenten, het faculteitsbestuur, andere Studentenraden en de opleidingscommissies houdt de FSR in de gaten wat er speelt op de faculteit. Ieders input is welkom en de FSR gaat zo goed mogelijk aan de slag met verbeterpunten die studenten bij ons aankaarten. Voorbeelden van zaken waarmee ze zich bezig houden zijn internationalisering, arbeidsmarktoriëntatie, onderwijsinnovatie en de nieuwbouw. Je kunt de FSR vinden op Facebook en Brightspace (Facultaire Studentenraad). Daarnaast kan je hen ook altijd een e-mail sturen via medezeggenschap@socsci.ru.nl.

Universitaire Studentenraad
Naast meedenken binnen de opleiding (OLC) en binnen de faculteit (FSR), kunnen studenten ook meedenken op centraal universitair niveau. Dit kan binnen de Universitaire Studentenraad (USR). De USR bestaat uit een aantal rechtstreeks gekozen leden en een aantal benoemde koepelleden. De USR vergadert elke maand met het College van Bestuur over het beleid en de organisatie van de universiteit. Heb je een vraag of opmerking voor de USR dan kun je hen een email sturen via usr@student.ru.nl.

Bekijk voor de laatste actualiteiten op het gebied van belangenbehartiging de nieuwssite Nu! Medezeggenschap.